Povećanje osnovice za borce


Vlada Republike Srpske donijela je juče Odluku o visini osnovice za obračun primanja za 2022. godinu predviđenih Zakonom o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske.

Donošenjem ove odluke obezbjeđuje se povećanje osnovice za četiri odsto u odnosu na osnovicu po kojoj je korisnicima prava vršen obračun primanja predviđenih Zakonom u prethodnoj godini.

Nakon sjednice Vlade Republike Srpske saopšteno je da je donesena Odluka o utvrđivanju osnovice i koeficijenta visine isplate mjesečnih primanja za 2022. godinu predviđenih Zakonom o zaštiti civilnih žrtava rata, po kojoj se osnovica povećava takođe za četiri odsto.

Takođe, Vlada Republike Srpske je donijela Odluku o visini osnovice za obračun mjesečnog boračkog dodatka za 2022. godinu čime je osnovica povećana za pet odsto.

Vlada Republike Srpske donijela je Odluku o visini osnovice za obračun godišnjeg boračkog dodatka za 2021. godinu, a osnovica za obračun godišnjeg boračkog dodatka ostaje nepromijenjena u odnosu na osnovicu za obračun godišnjeg boračkog dodatka za 2020. godinu.

Broj boraca koji ima pravo na godišnji borački dodatak za 2021. godinu (borci prve i druge kategorije) je 49.344. Za isplatu godišnjeg boračkog dodatka potrebno je 8.008.966 КM.

Godišnji borački dodatak za 2021. godinu treba biti isplaćen do kraja prvog kvartala 2022. godine.

Vlada Republike Srpske donijela je i Odluku o odobrenju plasmana sredstava za unapređenje materijalnog položaja boraca sa navršenih 65 godina života kroz mjesečno novčano primanje.

Još 2018. godine odlukom Vlade je uspostavljeno mjesečno novčano primanje borcima sa navršenih 65 godina starosti koji ne ispunjavaju uslove za ostvarivanje prava na penziju. Vlada svake godine donosi odluku na osnovu koje se vrši isplata mjesečnog novčanog primanja (koje se određuje u visini najnižeg nivoa najniže penzije) borcima sa navršenih 65 godina života starosti koji zajedno sa posebnim stažom u dvostrukom trajanju imaju 15 i više godina penzijskog staža. Donošenjem ove odluke omogućava se isplata mjesečnog novčanog primanja borcima koji u 2022. godini ispune uslove u pogledu godina života i penzijskog staža, koje iznosi 212,02 КM. U tom iznosu nastavlja se isplata i borcima koji su, u skladu sa odlukama Vlade Republike Srpske, tu vrstu primanja ostvarili u periodu 2018 – 2021. godina. Sa 31. 12. 2021. godine evidentirano je 739 korisnika mjesečnog novčanog primanja – dodaju u Vladi RS.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *