Ј А В Н И   П О З И В за подстицај у производњи

Ј А В Н И   П О З И В

за додјелу подстицајних средстава за развој производне дјелатности на подручју општине Невесиње

I – ПРЕДМЕТ

Предмет Јавног позива је додјела подстицајних средстава за развој производне дјелатности на подручју општине Невесиње.

Додјела подстицајних средстава (у даљем тексту: Подстицаји) извршиће се у складу са Правилником о критеријумима, начиину и условима расподјеле подстицајних средстава за развој производне дјелатности на подручју општине Невесиње (”Службени гласник општине Невесиње” број 10/21) са циљем да се подстакне запошљавање и самозапошљавање у производним дјелатностима на подручју општине Невесиње као и унапријеђење рада у области производних дјелатности.

Укупан износ средстава по овом Јавном позиву износи 270.000,00 КМ.

II – НАМЈЕНА

Подстицаји су намјењени:

 1. послодавцима (привредним друштвима и самосталним предузетницима) који обављају производну дјелатност – за запошљавање нових радника,
 2. појединци у сврху самозапошљавања кроз регистрацију производне дјелатности,
 3. за јачање производне дјелатности кроз суфинансирање набавке основних средстава и опреме – ново или половно, адаптације објеката или друга улагања која доприносе унапријеђењу рада (у области производне дјелатности).

Корисник може остварити право на подстицај само по једном основу.

III – УСЛОВИ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ПОДСТИЦАЈ

Право на подстицаје за нова запошљавања имају сви субјекти који испуњавају сљедеће услове:

 1. Да су регистровани за обављање дјелатности на подручју општине Невесиње најмање два мјесеца прије објављивања јавног позива;
 2. Да немају приспијелих, а неизмирених обавеза по основу пореза и доприноса;
 3. Да немају приспијелих, а неизмирених обавеза према Општини Невесиње;
 4. Да према кориснику није покренут ни отворен стечајни ни ликвидациони поступак;
 5. Да је лице за чије запошљавање се тражи подстицај на евиденцији Завода за запошљавање Невесиње;
 6. Да не запошљава лица којима је код истог послодавца престао радни однос у посљедњих 12 мјесеци;

Право на подстицај за самозапошљавање имају незапослена лица која испуњавају следеће услове:

 1. Да је незапослено лице на евиденцији Завода за запошавање општине Невесиње,
 2. Да је након објављивања јавног позива извршио регистрацију дјелатности или је након објављивања јавног позива покренуо поступак регистрације.
 3. Да дјелатност намјерава обављати најмање 36 мјесеци од регистрације дјелатности,
 4. Да је испунио раније уговорене обавезе уколико је био корисник средстава по основу овог Правилника;
 5. Да испуњава и друге услове утврђене јавном позивом.

Право на средства за јачање производних дјелатности кроз подстицај за набавку основних средстава и опреме или друга улагања која доприносе унапријеђењу рада имају субјекти који испуњавају следеће услове:

 1. Региствовани су за обављање производне дјелатности (привредна друштва и самостални предузетници);
 2. Средство -опрему или друга улагања по основу којих се тражи подстицај планирају набавити најкасније у року од 30 дана од дана дозначавања средстава.
 3. Да је испунио раније уговорене обавезе уколико је био корисник средстава по основу овог Правилника;

Право на подстицај не могу остварити: удружења грађана, државни органи, организације и други корисници буџетских средстава.

Право на подстицај не могу остварити ни субјекти који су користили средства по неком другом програму запошљавања или самозапошљавања, а који нису реализовали уговорену обавезу по неком од претходних програма.

IV – ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Привредна друштва и предузетници за додјелу подстицајних средстава за ново запошљавање радника, уз прописани образац пријаве прилажу сљедећу документацију:

1. Рјешење о регистрацији привредног друштва (издаје Окружни привредни суд Требиње) или рјешење о регистрацији предузетника (издаје надлежно одјељење Општинске управе Невесиње).

2. Увјерење о измиреним пореским обавезама (издаје Пореска управа Републике Српске) и увјерење о измиреним обавезама ПДВ-а (Издаје Управа за индиректно опорезивање БиХ)

3. Увјерење о измиреним обавезама према Општини Невесиње (комуналне таксе и накнаде и др.) – (издаје Одјељење за финансије Општинек управе Невесиње)

4. Увјерење да није под стечајем или ликвидацијом (само за привредна друштва) – (издаје Окружни привредни суд Требиње)

5. Увјерење Завода за запошљавање Невесиње о евиденцији за лица која ће бити запослена.

6. Овјерену и потписану изјаву да не запошљава лица код којих је радни однос код истог послодавца престао у последњих 12 мјесеци,

7. Увјерење о укупном броју запослених радника у моменту подношења пријаве;

8. Копија уговора са банком о отвореном трансакционом рачуну,

9. Корисници којима се кроз Јавни позив одобри подстицај у износу већем од 50.000 КМ дужни су доставити банкарску гаранцију на износ одобрених средстава (ова ставка доставља се накнадно, најкасније до момента потписивања уговора).

Физичка лица за додјелу подстицајних средстава за самозапошљавање, уз прописани образац пријаве прилажу сљедећу документацију:

1. Овјерену фотокопију личне карте;

2. Увјерење Завода за запошљавање Невесиње о евиденцији лица које је предмет самозапошљавања;

3. Рјешење о оснивању правног лица или предузетника или потврда о покретању регистрације предузетничке дјелатности;

4. Овјерену изјаву да дјелатност намјерава обављати 36 мјесеци од регистрације дјелатности

За јачање постојеће, производне, занатско предузетничке дјелатности кроз набавку основних средстава и опреме, адаптацију пословног простора и сл. уз прописани образац захтјева прилаже се сљедећа документација:

1. Рјешење о регистрацији привредног друштва (издаје Окружни привредни суд Требиње) или рјешење о регистрацији предузетника (издаје надлежно одјељење Општинске управе Невесиње).

2. Увјерење о измиреним пореским обавезама (издаје Пореска управа Републике Српске) и увјерење о измиреним обавезама ПДВ-а (Издаје Управа за индиректно опорезивање БиХ)

3. Увјерење о измиреним обавезама према Општини Невесиње (комуналне таксе и накнаде и др.) – (издаје Одјељење за финансије Општинек управе Невесиње);

4. Изјава да ће се планирано основно средство или опрема, односно адаптација пословног простора и сл. Извтршити најкасније у року од 30 дана од дана дозначавања средстава;

5. Изјава да основно средство или опрему неће отуђити у року од 12 мјесеци од дана набавке истог

Комисија задржава право да, поред наведеног, накнадно затражи и додатну документацију и доказе, релевантне за одлучивање по поднесеној пријави.

V – РАЗМАТРАЊЕ ПРИЈАВА

Пријаве на Јавни позив разматра Комисија за провођење поступка додјеле подстицајних средстава. Задатак комисије је да, у складу са утврђеним условима и критеријумима размотри и оцијени пријаве привредних субјеката, сачини приједлог ранг листе корисника подстицаја.

Након пшто начелник прихвати ранг листу Комисије са износима подстицаја по сваком кориснику појединачно, доноси Одлуку о додјели подстицаја и закључује појединачне уговоре којим се уређују међусобна права и обавезе и на основу којих се врши исплата подстицаја.

Износ појединачних подстицаја који се може одобрити по једном захтјеву:

 1. Привредна друштва и самостални предузетници који запошљавају друго лице и који ће са истим закључити уговор о раду у трајању од најмање 3 године остварују право на подстицај по запосленом раднику у сљедећем износу:
 • За запошљавање преко 50 радника износ до 4.000 КМ
 • За запошљавање 30-49 радника износ до 3.000 КМ
 • За запошљавање 10-29 радника износ до 2.000 КМ
 • За запошљавање до 9 радника износ од 1.000 КМ.
 1. За самозапошљавање подносиоци захтјева – физичка лица остварују право на износ од 2.000 КМ по активираној дјелатности.
 2. По основу набавке основних средстава и опреме, адаптације пословног простора и сл. Подносиоци захтјева остварују право на износ од 1.000 КМ

У случају недостатка буџетом планираних средстава да се задовоље све пријаве пристигле по јавном позиву које испуњавају услове за додјелу подстицаја, рангирање пријава ће се вршити према датуму приспијећа истих.

VI – ДИНАМИКА ИСПЛАТЕ ПОДСТИЦАЈА

Уговор закључује Начелник или лице које он овласти за потписивање, у року од 30 дана од дана доношења Одлуке о одобравању средстава.

Подстицајна средства одобрена по основу овог Јавног позива дозначавају се једнократно, у укупном износу, у року од 30 дана од датума закључивања појединачних уговора.

VII – ОБАВЕЗА КОРИСНИКА ПОДСТИЦАЈА

Корисници подстицаја за ново запошљавање до 9 радника и корисници подстицаја за самозапошљавање дужни су до потписивања уговора доставити доказ о заснивању радног односа по основу ког је остварено право на подстицај (образац 3100 из Пореске управе о пријави радника).

У случају да корисник средстава не поступи и складу са претходним ставом, сматраће се да је одустао од захтјева.

За подстицаје одобрене за нова запошљавања по основу 10 и више радника,, корисник подстицаја дужан је доказ о заснивању радног односа за лица по основу чијег запошљавања је одобрен подстицај достави најкасније у року од 5 (пет мјесеци) од дана потписивања уговора.

Корисници подстицајних средстава за набавку основних средстава и опреме, адаптацију пословних простора и сл. дужни су да доставе фактуру као доказ о утрошку средстава најкасније у року од 30 дана од дана дозначавања средстава.

У случајуда неко од корисника не испуни обавезе из уговора сматраће се да је одустао од уговора, а износ уплаћених средстава дужан је да врати ра рачун Општине Невесиње.

VIII – ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА:

Јавни позив објављује се на ”Радио Невесињу”, огласној табли и интернет страници Општине Невесиње.

Образац пријаве доступан је на интернет страници и у Шалтер сали Општине Невесиње.

Пријаве са потребном документацијом достављају се у једном примјерку (штампана верзија) у затвореној коверти, путем протокола у Центру за услуге грађана Општине Невесиње (радним даном од 07,00 до 15,00 часова) или путем поште на адресу: Општина Невесиње, Комисија за провођење поступка додјеле подстицајних средстава, Цара Душана бр. 44, 88280 Невесиње, са назнаком: Пријава на Јавни позива за додјелу подстицајних средстава према Правилнику о критеријумима, начиину и условима расподјеле подстицајних средстава за развој производне дјелатности на подручју општине Невесиње.

Рок за подношење пријава је 15 дана од дана од дана објављивања јавног позива. Крајњи рок за достављање пријава је 20.10.2021. године.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити предмет разматрања.

Додатне информације могу се добити у просторијама Општине Невесиње, канцеларија 110, контакт телефон: 059/601-011, локал 122.